شرایط ویژه اقساطی مخصوص بازنشستگان تامین اجتماعیی

اگر شما بازنشسته تامین اجتماعیی یا مستمری بگیر هستید میتوانید با طرح الماس بانک رفاه یکساله مبلمان بدون پیش پرداخت خرید کنید .

شرایط استفاده :
فعال بود رمز یکبار مصرف کارت حساب حقوق بانک رفاه

نداتشن سو سابقه چک برگشتی